෴....ආයුබෝවන්....෴

Monday, January 3, 2011

මව් මැරී උපන් කුමරා...

මේ තාත්ත අඬන්නද සතුටු වෙන්නද?


වෛද්‍ය විද්‍යාවට ස්තුති වේවා...
කියන්නනම් එපා දේව කැමැත්ත කියල...

Lankadeepa 02/01/2011
2 comments:

කේෂාන් De சில்வா said...

ලෝකය අපි හිතන තරම් ලස්සනත් නෑ... හැබැයි අපි හිතන තරමි නරකත් නෑ...

Shashika said...

ඔයා හරි සහෝදරය...
ඒක සමපූර්ණ ඇත්ත...